07.06.2010 21:27

Památky v Jílovecké ulici ?

Samozřejmě nás těší, že i sousední červená dřevěnka našla smysluplné využití (expozice pilnikářů bude otevřena 26.6.) Pár dní nato 28.6. však bude poslední veřejné projednání Návrhu územního plánu, se kterým má spousta z nás vcelku problém (viz Petice)...Je zarážející, že  stanovisko Národního památkového ústavu územní odborné pracoviště (v Liberci)  snad ani nikoho nezajímá :

"Památkové zóny prohlašuje MK ČR podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních památek, historické prostředí nebo část krajinného celku, které vykazují významné kulturní hodnoty. Prohlášení daného území za památkovou zónu předchází podrobné vypracování tzv. zásad plánů ochrany a památkových zón, ve kterém se stanoví způsob zabezpečení kulturních hodnot památkové rezervace a památkové zóny z hlediska státní památkové péče. Vypracovaní plánů zásad ochrany a prosazení eventuálního prohlášení části městské zástavby za památkovou zónu je časově poměrně náročné a v daném termínu příprav územního plánu města Semily nerealizovatelné. Zástavba jádra města Semily přes relativně velké urbanistické narušení má jisté památkové hodnoty představované historizující zástavbou z konce 19. století a hlavně maloměstkou architekturou z konce 18. a průběhu 19. století. Přesto v porovnání s jinými sídly v regionu nepředstavuje hodnotný celek, vhodný k plošné ochraně.

 

Oblast Jílovecké ulice je významnou klidovou zónu a jedinou urbanisticky nenarušenou částí města, reprezentovanou v tomto případě maloměstkou architekturou. Tato zástavba plynule navazuje na užší střed města, který propojuje s pohledově exponovaným areálem hřbitova na Koštofranku. Nejhodnotnější část zmiňované oblasti představuje soubor roubených domů zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek. Jsou to čp. 102 č. rejstříku 12241/6-6082; čp. 103 č. rejstříku 12240/6-5629; čp. 104 č. rejstříku 79590/6-6083. V jejich blízkosti nalezneme i další chráněné památky. Je to pramen ze sochou sv. Václava (č. rejstříku 37745/6-2477), kostel sv. Jana Křtitele na Koštofranku (č. rejstříku 35385/6-2472) a sloup se sochou Panny Marie na Komenského náměstí (č. rejstříku 31126/6-2474). Eventuelní výstavba přeložky silnice II/289 se bezprostředně dotkne jmenovaných památek. Ty budou přímo ohroženy terénními úpravami, vibracemi, emisemi a imisemi pocházejícími ze stavby samotné a hlavně z budoucího zvýšení hustoty dopravy. Zároveň dojde k degradaci prostředí památek a jejich vytržení z kontextu historické zástavby. Organizace a občané, i když nejsou vlastníky kulturních památek, jsou podle odstavce 3 § 9 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči povinni si počínat tak, aby nezpůsobili nepříznivé změny stavu kulturních památek nebo jejich prostředí a neohrožovali zachování a vhodné společenské uplatnění kulturních památek. NPÚ ÚOP v Liberci se vyjadřuje k návrhu územního plánu města Semily a s navrženou koncepcí dopravní infrastruktury hlediska památkové péče a v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči nesouhlasí (viz. odborné vyjádření č. j. NPÚ-353/716/2010)."

 

Oficiální vyjádření NPÚ ÚOP.doc (54,5 kB) 

Nedá mi ocitovat jednu naši šikovnou a ochotnou mamku (5 dětí):

DOPIS PRO MĚSTO

Dobrý den,

chtěla bych touto formou sdělit svůj osobní názor - běžného občana, na dění v Jílovecké ulici v Semilech.Jedná se o budovy roubenka - v které funguje centrum MED zastoupeno p.Lenkou Hřibovou a dům, v němž sídlí Zrnko naděje se zástupcem p.Lenkou Vanclovou.
V dnešní době, kdy každý má starosti s pracovním uplatněním, zajištěním rodiny, výchovou dětí a málo kdo je něco ochoten dělat navíc, je vůbec ZÁZRAK, že obě tyto dámy a okruh jejich přátel mají čas, odvahu a chuť-něco podnikat pro ostatní, děti i ty oficiálně dospělé/pro mě velké děti - třeba s centra Tereza/
Kolik radosti, ale i dovednosti se všichni vzájemně mohou účastnit, přiučit,získat nové přátelé, ale i poznávání světa ostatních - všechny běžné starosti jsou někde v nedohlednu, když vidím jak si to můžou společně užívat TYHLE NAŠE DĚTI a jejich rodiče.
Akce jako příměstský tábor,tvořivé odpoledne,ruské kuželky nebo vítání jara,a tak dále.
Žádná reklama,se nevyrovná tomu,když se těchto akcí zúčastní každý osobně.Ani dokument na kabelové televizi,nebo upoutávka na webu,ani fotky neřeknou to, co by si každý měl přijít mezi děti prožít.
Nedovedu si představit, že tam jednou bude obchvat města - že ty děti nebudou mít svůj koutek na hraní – já osobně tomu vůbec nerozumím!!!!!
Přijďte mezi nás a prožijte s námi nějaké to odpoledne - a pak suďte a jednejte.
Nevím, kdo víc v Semilech dělá pro rodinu – jakoukoliv - není to o financích,je to o lásce, pochopení a prima lidech - kteří pro ostatní dělají maximum a rádi.
Kolik má město Semily dalších „Zrnek naděje“ a MEDových roubenek???


S pozdravem Jaroslava Chlumová

Bořkov 34

 

 

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Semínko země z.s.

Jižní 466,SEMILY 513 01 -administrativa, sídlo
provoz :Jílovecká ulice 103,Semily
Všeň č.89 (u Turnova)


776 077 186